Pyetësor lidhur me të drejtën e grave dhe vajzave për trashëgim në pronë

Ju ftojmë të plotësoni këtë pyetësor, i cili administrohet nga Medica Gjakova. Përgjigjet tuaja do të mbeten plotësisht konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllimet e këtij hulumtimi. Ky pyetësor ka për qëllim ngritjen e vetëdijes tek gratë dhe vajzat si dhe gjendjen reale lidhur me të drejtat e tyre për të trashëguar pronën e paluajtshme duke u bazuar në Ligjin për Trashëgiminë në Kosovë. Read more

Përmbyllja e suksesshme e trajnimit tre ditor mbi nformata të kontekstualizuara mbi SGBV-në dhe metodave të vetë-reflektimit dhe vetëkujdesit

Read more

“Destigmatizimi dhe qasja sensitive ndaj të mbijetuarëve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë”

Read more

“Qasja sensitive ndaj stresit dhe traumës dhe komunikimi me të mbijetuarit e SGBV-së. Vetëkujdesi dhe praktikat e vetëkujdesit në vendin e punës”

Read more

“Destigmatizimi dhe qasja sensitive ndaj të mbijetuarëve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë”

Read more