Pyetësor lidhur me të drejtën e grave dhe vajzave për trashëgim në pronë

Ju ftojmë të plotësoni këtë pyetësor, i cili administrohet nga Medica Gjakova. Përgjigjet tuaja do të mbeten plotësisht konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllimet e këtij hulumtimi. Ky pyetësor ka për qëllim ngritjen e vetëdijes tek gratë dhe vajzat si dhe gjendjen reale lidhur me të drejtat e tyre për të trashëguar pronën e paluajtshme duke u bazuar në Ligjin për Trashëgiminë në Kosovë.

Pyetësor lidhur me të drejtën e grave dhe vajzave për trashëgim në pronë

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *