Projektet ne vazhdim

Titulli i projektit:

Fuqizo gratë për të vepruar – Përkrahje holisitike për gratë e prekura nga dhuna me bazë gjinore në Kosove”

I implementuar nga: Medica Gjakova në partneritet me Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të tortures – QKRMT.

Kohëzgjatja: 01 Tetor 2017 – 30 Shtator 2020

Titulli i projektit:

Përmisimi I mundësive të jeteses për grate dhe adoleshentet e riatëdhesuar në rajonin e Dukagjinit në Kosovë”

Implementuar nga: medica mondiale-mm në partneritet me Medica Gjakova-MGJ

Kohëzgjatja: 01 Nëntor 2017 – 30 Prill 2020

Titulli i projektit:

“Fuqizimi i stabilizimit dhe të drejtatve grave përmes mbeshtetjes sociale, psikosociale dhe ekonomike për të mbijetuarat e dhunës seksuale në Kosovë

I implementuar nga: Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të tortures-QKRMT në partneritet me Medica Gjakova-MGJ.

Kohëzgjatja: 11 Qershor 2018 – 31 Mars 2019

Titulli i projektit:

Përkrahja dhe lehtësimi i procesit dhe procedurave për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të cilët kanë përjetuar dhune seksuale gjate luftës në Kosove”

Implementuar nga: Medica Gjakova-MGJ

Kohëzgjatja:  2017-2022