Ftesë për trajnime!

Projekti: “Përmirësimi i mundësive të jetesës për gratë dhe adoleshentët e riatdhesuar në Rajonin e Dukagjinit në Kosovë”
Ky projekt ka për qëllim fuqizimin ekonomik, i cili implementohet nga Shoqata e Grave “Medica Gjakova” në partneritet me medica mondiale e.V. dhe financohet nga GIZ – (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Të gjithë personat nga Komuna e Gjakovës, Pejes dhe Prizrenit të cilët janë të interesuar të mësojnë më tepër rreth fushës së ndërmarrësisë, dhe janë mbi moshën 18 vjeçare kanë mundësi të përfitojnë njohuri dhe eksperiencë nëpërmjet këtij trajnimi. 
Për më tepër informacione dhe mënyrën e aplikimit, ju lutem shihni formën më poshtë!