“Fuqizimi ekonomik dhe integrimi i grave”

Në kuadër të projektit “Fuqizimi ekonomik dhe integrimi i grave” ,i cili implementohet nga Medica Gjakova dhe përkrahet financiarisht nga Rrjeti i Grave të Kosovës dhe UN Women, me datë 25 tetor 2017 u zhvillua trajnimi me temën: “Menaxhimi i biznesit dhe financat” për 20 gratë përfituese të granteve me qëllim krijimin e mundësive për vetëpunësim.